1

Algemene voorwaarden

1       Algemeen

1.1      Identiteit en contactgegevens Thermae.com

Atlantis d'E BVBA
Wolvertemsesteenweg 74
1850 Grimbergen
Ondernemingsnummer: 0456 442 111

Thermae.com is de commerciële groepering waartoe Thermae Boetfort "TB", Thermae Boetfort Hotel "TBH", Thermae Grimbergen "TG", Thermae Grimbergen Hotel "TGH" en Privé Sauna Lagoon "PSL" behoren.

Iedere contractuele verhouding tussen één of meerdere bezoekers of gebruikers van de faciliteiten van Thermae.com (Atlantis d'E BVBA), hierna verkort geciteerd "THERMAE", wordt automatisch en van rechtswege beheerd door onderhavige contractsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

1.2      Speciale aanbiedingen en promoties

Speciale aanbiedeningen en promoties zijn steeds beperkt in de tijd en voor wat de eventuele verkoop van roerende goederen betreft, slechts zolang de voorraad strekt. Eventuele aanbiedingen en/of promoties zijn nooit combineerbaar met eventuele kortingen die door THERMAE worden toegestaan.

1.3      Conformiteit

Onze faciliteiten voldoen aan de ter zake geldende normen en richtlijnen. Al de verbintenissen van THERMAE zijn middelenverbintenissen en kunnen nooit worden opgevat als resultaats-verbintenissen in welke zin ook. THERMAE voert reinheid en hygiëne hoog in het vaandel, wij verwachten van de bezoekers en gebruikers dat zij alle nodige inspanningen leveren, in het belang van eenieder, om zulks te allen tijde te respecteren en daaraan volle medewerking te verlenen.

2       Reservaties

2.1      Manier van reserveren

U kan op verschillende manieren reserveren. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van onderhavige contractsvoorwaarden.

Reservering gebeurt:

2.2      Voorschotten

Reserveringen voor Arrangementen met overnachting, hotelkamers of Privésauna worden door THERMAE als definitief weerhouden na betalingsreservering via credit card door onze diensten.

Een betalingsreservering is een tijdelijke provisie op uw credit card. Er wordt op dat moment niets gecrediteerd. In geval van late annulatie of no-show, kan deze betalingsreservering omgezet worden in een effectieve verkoop.

Voor sauna, beauty & massage of arrangementen zonder hotelovernachting wordt geen voorschot gevraagd of aangerekend.

Indien u in het bezit bent van een cadeaubon, volstaat het om het nummer en de omschrijving van de cadeaubon door te geven. Bij het niet nakomen van de afspraak, vervalt de cadeaubon.

3       Annulaties & no-show

3.1      Annulatievoorwaarden

Reservaties voor Beauty & Massage, Arrangementen, Hotelkamers of Privé sauna zijn aan dezelfde annulatievoorwaarden onderhevig.

Annulatie kan tot 48u voor de afspraak. In geval de annulaties niet binnen deze termijn gebeuren of de klant niet komt opdagen (no-show), blijft het volledige bedrag van de reservering verschuldigd.

Bij laattijdige annulatie of no-show blijft de reservatiewaarborg definitief en onherroepelijk verworven door THERMAE bij wijze van vergoeding voor gemaakte administratieve kosten. De geïnteresseerde gebruiker of bezoeker kan alsdan evenmin recht opzichtens THERMAE laten gelden, evenmin teruggave van de reservatiewaarborg.

Bij de tijdige annulatie wordt de reservatiewaarborg terugbetaald via overschrijving op uw bankrekening.

3.2      Afspraken zonder reservatiewaarborg

Afspraken voor diensten waar geen reservatiewaarborg op van toepassing is kunnen eveneens 48u op voorhand geannuleerd worden zonder bijkomende kosten. In geval de annulaties niet binnen deze termijn gebeuren of de klant niet komt opdagen (no-show), blijft het volledige bedrag van de reservering verschuldigd.

3.3      Annulatie/terugbetaling na aankoop

Als je iets koopt op afstand (m.a.w. in onze online shop) dan heb je een wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Na deze periode is het helaas niet meer mogelijk om je aankoop ongedaan te maken. Bij aankoop ter plaatse is deze herroepingstermijn niet van toepassing.

4       Saldobetaling na gebruik

Het onder aftrek van de betaalde reservatiewaarborg nog verschuldigde saldo bij het einde van de gebruiksperiode, inclusief kosten van genoten verzorgingen, geconsumeerde dranken en bestelde snacks, worden bij voorkeur contant betaald terstond naar aanleiding van het verlaten van de faciliteiten van THERMAE, dan wel terstond vereffend via bancontact of credit card. Niet-betaling dan wel laattijdige betaling brengt automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een schadevergoeding ten gunste van THERMAE met zich ten belope van 10% van het aldus nog te vereffenen saldo met een minimum van 50 EUR en onverminderd de verwijlinteresten aan gewone wettelijke intrestvoet dewelke eveneens automatisch- en van rechtswege verschuldigd is vanaf het tijdstip van ingebreke zijn. Het aldus nog verschuldigde dient binnen de 7 kalenderdagen toe te komen op ons rekeningnummer 734-1234567-57, zoniet behouden wij ons het recht voor om desgevallend tot gedwongen invordering over te gaan.

5       Cadeaubonnen

5.1      Bestelwijze

Cadeaubonnen kunnen op de volgende manieren besteld en betaald worden:

·      Besteld aan de receptie, betaald contant, via bancontact of credit cards. De cadeaubon wordt meegegeven.

·      Besteld via telefoon, betaald via credit card, bedrag vermeerderd met verzendingskosten. De cadeaubon wordt aangetekend opgestuurd.

·      Besteld via e-mail, betaald via overschrijving of credit card, bedrag vermeerderd met verzendingskosten. De cadeaubon wordt aangetekend opgestuurd.

·      Besteld via internet, betaald via KBC Online, ING Homepay, Belfius Directnet, Visa, Mastercard of Overschrijving. U heeft de keuze om de bon onmiddellijk na betaling via e-mail te ontvangen of om hem te ontvangen via aangetekende zending. In het geval van aangetekende zending wordt het bedrag vermeerderd met verzendingskosten.

·      Een cadeaubon die je aankoopt via de webshop, aan de receptie van onze centra of via één van onze andere kanalen is GEEN reservatie. Voor behandelingen, arrangementen, overnachtingen, … dien je op voorhand te reserveren. Reserveren kan enkel telefonisch. Voor Thermae Boetfort bel je 02/759.81.96. Voor Thermae Grimbergen bel je 02/270.81.96

5.2      Nummering & Afgifte

De cadeaubonnen zijn genummerd. Wilt u zo vriendelijk zijn de begunstigde van de cadeaubon erop te wijzen dat bij het te gelde maken van de cadeaubon en naar aanleiding van de voorafgaandelijke reservatie, hij of zij bij voorkeur opgave dient te doen van de corresponderende nummer en omschrijving van de cadeaubon opdat geen vergissingen zouden kunnen ontstaan.

De cadeaubon is het betaalbewijs van de gebruiker of bezoeker en dient bij het betreden van onze diensten te worden voorgelegd. Zonder cadeaubon heeft de gebruiker of bezoeker geen geldig betalingsbewijs en dient het volledige bedrag van de reservering, vermeerderd met extra verzorgingen en consumpties te worden voldaan. De cadeaubon blijft dan dezelfde geldigheid behouden.

5.3      Geldigheid

De cadeaubonnen van THERMAE hebben een geldigheidsduur van 12 kalendermaanden te rekenen vanaf dag van uitgifte. Na vervaldatum kan er geen compensatie worden geboden. Het is enkel mogelijk deze termijn te verlengen in geval van langdurige ziekte, na voorlegging van een doktersattest.

5.4      Verlies of diefstal

De cadeaubon is het betaalbewijs van de gebruiker of bezoeker en dient bij het betreden van onze diensten te worden voorgelegd. Bij verlies of diefstal heeft de klant of gebruiker geen recht op financiële compensatie of omruiling.

5.5      Omruiling

Cadeaubonnen worden niet terugbetaald in speciën. Aangekochte cadeaubonnen behouden hun oorspronkelijke waarde. Indien men een reservatie maakt voor een ander type arrangement dan vermeld op de cadeaubon, wordt de waarde van het geboekte arrangement (+ eventuele extra verzorgingen en consumpties) afgetrokken van de waarde van de cadeaubon.

6       Kinderen en jeugdige personen

Kinderen zijn toegelaten in ons centrum vanaf 6 jaar. Zij dienen de rust van het centrum te respecteren en onder permanent toezicht en verantwoordelijkheid van hun ouder(s) te zijn. We zullen u bij aankomst in de thermen vragen om hiervoor een document te ondertekenen.

Kinderen en jeugdige personen tot de leeftijd van 18 jaren, zijn steeds vergezeld van minstens een volwassen- en meerderjarige persoon die minstens de leeftijd van 21 jaren zal hebben bereikt. De volwassen(-en) die de kinderen of jeugdige personen tot de leeftijd van 18 jaar vergezellen, worden geacht de wettelijke vertegenwoordigers te zijn van voornoemde kinderen en jeugdige personen, minstens de veronderstelde toelating te hebben verkregen door diegene(-n) die over vernoemde kinderen en jeugdige personen het ouderlijk gezag of daarmee gelijkgestelde uitoefenen. THERMAE kan niet verplicht worden noch verondersteld worden daaromtrent de nodige voorafgaandelijke controle door te voeren.

Voor het geval THERMAE of haar aangestelden het vermoeden dan wel ernstige indicatie van inbreuken op het bovenstaande zouden hebben, behouden THERMAE en haar aangestelden zich het recht voor om zowel de kinderen en jeugdige personen voornoemd als de begeleidende volwassen(-en) zoals bovenvernoemd de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen. Alsdan blijft evenwel het nog verschuldigde saldo verschuldigd en wordt gehandeld zoal in sectie 3 wordt beschreven.

7       Aansprakelijkheid bij verloren voorwerpen, diefstal en gebeurlijke ongevallen

THERMAE kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van THERMAE en hetzelfde geldt voor gebeurlijke ongevallen op de parking en de toegangswegen tot de faciliteiten van THERMAE

THERMAE is evenmin verantwoordelijk voor beschadigingen aan of verlies van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief vandalisme, diefstal, onrechtmatig gebruik of verbruik, alsmede (on-)vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht door derden waarvan THERMAE niet dient in te staan, enz., zonder dat deze opsomming limitatief is. Één maand na bezoek worden niet afgehaalde voorwerpen aan een goed doel geschonken.

8       Tijdelijk gebruiksrecht tegen vergoeding

De gebruikers of bezoekers van de faciliteiten van THERMAE hebben het recht op ongehinderd- en ononderbroken gebruik van de door hen gereserveerde faciliteiten tegen betaling van de overeengekomen prijs waaromtrent u alle details terugvindt zowel aan onze inkombalie als op de website. Uitzondering geldt evenwel wanneer omwille van veiligheidredenen of omwille van dringende noodwendigheid of interventie een onderbreking zich opdringt, in welke THERMAE zich inspant om de interventie en de corresponderende stoornis in zo kort als mogelijke tijdsspanne af te handelen. In geval van overmacht hebben de gebruiker(s) of bezoeker(s) geen recht op teruggave van de bepaalde prijs, zonder dat zulks enig ander recht ten laste van THERMAE kan doen ontstaan.

9       Hygiëne, gezondheid & veligheid

Vooraleer u in privacy gebruik maakt van onze wellnessfaciliteiten, is in het belang van eenieder en niet in het minst van uzelf, het nemen van een uitvoerige douche en een omstandige voetontsmetting, zonder meer verplichtend.

THERMAE rekent erop dat u onze faciliteiten gebruikt, in al zijn aspecten, als een goed huisvader die met redelijk omzichtigheid handelt en ten allen tijde ongevallen of kwetsuren tracht te vermijden; THERMAE voert veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel, wij verwachten van de gebruikers en de bezoekers mede in het belang van eenieder en niet in het minst van uzelf, net hetzelfde.

De faciliteiten die u in privacy kan genieten zijn geenszins speellocaties noch werden zij met dat oogmerk ontworpen of uitgevoerd. Het in het water duiken vanaf de rand of het uitvoeren van balspelen is ten allen tijde verboden.

De gebruiker dient er steeds rekening mee te houden dat de door ons ter beschikking gestelde faciliteiten als natte ruimten zijn te beschouwen, waarbij vooral de steense structuren zoals inz. de vloeroppervlakte, steeds door benatting of waterfilm ten gevolge van condensatievocht gevaar voor uitschuiving of evenwichtsverlies met zich kunnen brengen, zodat passende voorzichtigheid en badslippers ten allen tijde geboden is. Het gebruik van badslippers is verplicht. Indien gebruiker geen eigen badslippers bij zich heeft, kunnen deze gehuurd of aangekocht worden.

Wij geven geen advies over het gebruik van sauna bij gezondheidsproblemen en/of zwangerschap. Consulteer steeds uw eigen arts voor een persoonlijk advies.

10   Huisregels en intern reglement

Om een harmonieuze relaxatie te bekomen, gelieve de volgende regels in acht te nemen.

 • Gelieve kalm en stil te zijn in de thermen en de rust van de andere bezoekers niet te verstoren.
 • Leef de textielregels na en neem steeds een douche na aankomst in de publieke of privé thermen en na toiletgebruik.
 • Er zijn twee volledig gescheiden delen: een badpak- en een naaktgedeelte. In het naaktgedeelte geniet je uiteraard naakt van de sauna’s en wellnessfaciliteiten. Je verplaatsen doe je in badjas. In het badpakgedeelte draag je badkledij. Mannen: losse en/of lange zwemshorts zijn niet toegelaten, enkel korte, aanpassende zwemslips (type speedo) zijn toegelaten. Vrouwen: enkel badpak en bikini zijn toegelaten. Strings en allesbedekkende zwemkledij zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden om eigen drank of voedsel mee te brengen dan wel te nuttigen in onze faciliteiten.
 • Er geldt een algemeen rookverbod binnen onze faciliteiten. Indien u buiten rookt, verzoeken wij u vriendelijk dit enkel te doen op de daarvoor voorziene plaaten en om de peuken te doven in de daartoe bestemde voorziening bij de hoofdingang.
 • In de thermen mag u enkel doorzichtige plastieken tassen gebruiken en zijn zowel gsm’s als fototoestellen verboden.
 • Lichamelijk contact is in de publieke thermen absoluut uit den boze!
 • Het is ten allen tijde verboden om vreemde producten of toeslagstoffen in- of aan gelijk welk onderdeel van de faciliteiten van THERMAE toe te voegen of aan te brengen en inz. in of aan de zwembaden of whirlpools.
 • Wanneer er zelfs ongewilde schade wordt toegebracht aan de faciliteiten van THERMAE, behoudt THERMAE zich het recht voor om corresponderende schadevergoedingen daarvoor te vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers die de beschadiging hebben toegebracht en/of diegene die voor hen dient in te staan, dan wel en op eenvoudig vertoon van de overeenstemmende factuur, het aldus beschadigde of het beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of de bezoekers en/of diegene die voor hen dient in te staan en die aan de oorzaak ervan liggen, onmiddellijk te doen herstellen mede teneinde aldus de schade zoveel als mogelijk te beperken.
 • De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te weigeren (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.).

Bekijk het interne reglement.

11       Toepasselijk recht

Het Belgisch intern recht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld en op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zoniet zullen de rechtbanken van het vredegerecht van Grimbergen bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te oordelen.

12       Cookiestatement

Deze website maakt gebruik van cookies.

12.1      Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten first en third party cookies.

 • Noodzakelijke cookies:
  • noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Functionele cookies:
  • functionele cookies houden je voorkeuren bij en onthouden dat je al eerder op de site bent geweest. Dit dient bijvoorbeeld om je taalinstelling te onthouden en de referentie naar het winkelmandje te bewaren.
 • Analytische cookies:
  • met deze cookies kunnen website-eigenaren de statistieken van hun site bijhouden. Google Analytics bijvoorbeeld kan het aantal bezoekers en de gebruikte browser meten.
 • Tracking cookies:
  • de tracking cookies die op deze website gebruikt worden zijn Google Analytics en de Facebookpixel. Zij zorgen ervoor dat bezoekers van deze website ook op andere online platformen advertenties van THERMAE kunnen zien.

12.2      Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?

Dankzij uw cookies worden de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Zet u de cookies uit, dan ontvangt u nog steeds reclame, alleen is deze niet meer afgestemd op uw surfgedrag. Als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u uw instellingen, zoals wachtwoorden en inlognaam, steeds opnieuw i