1

Intern reglement

ALGEMEEN:

1. DE HOUDERS VAN EEN CLUBABONNEMENT KUNNEN ONBEPERKT GEBRUIK MAKEN VAN DE CLUBFACILITEITEN. VOOR RACKETSPORTEN EN GROEPSLESSEN MOET MEN STEEDS RESERVEREN.

2. ALLE BETALINGEN GEBEUREN ONLINE OF AAN DE BALIE VIA BANCONTACT, KREDIETKAART OF CASH.

3. ER GEBEUREN GEEN TERUGBETALINGEN VAN HET INSCHRIJVINGSGELD EN/OF VAN HET ABONNEMENTSGELD. BEHALVE BIJ OVERLIJDEN OF VERHUIZING NAAR EEN AFSTAND VAN MEER DAN 30KM.

4. WE WERKEN MET EEN TOEGANGSSYSTEEM VAN VINGERAFDRUK, GEPERSONALISEERDE QR-CODE OF CLUBKAART OP NAAM . ELK ABONNEMENT IS PERSOONSGEBONDEN.

5. DE OPENINGSUREN, LESSEN EN ANIMATIES KUNNEN TEN ALLEN TIJDEN WORDEN AANGEPAST ZONDER EEN VOORAFGAANDE AANKONDIGING.

6. ELK LID IS VERPLICHT ZIJN IDENTITEITSKAART IN TE LATEN SCANNEN AAN DE BALIE.

7. WIJ BESCHIKKEN OVER VERSCHILLENDE FORMULES EN ABONNEMENTEN. MEER INFO AAN DE BALIE.

8. ABONNEMENTSKOSTEN KUNNEN TEN ALLEN TIJDEN AANGEPAST WORDEN. PRIJSWIJZIGINGEN ZULLEN STEEDS GEBEUREN NA EEN VOORAFGAANDE AANKONDIGING.

9. DE 12 MAANDEN BETALING VIA DOMICILIËRING, WORDT AUTOMATISCH MAANDELIJKS VERLENGD. INDIEN HET ABONNEMENT NIET VERLENGD MAG WORDEN, MOET ER EEN MAIL F EEN AANGETEKEND SCHRIJVEN TOEGESTUURD WORDEN NAAR THERMAE SPORTS. DIT AANGETEKEND SCHRIJVEN MOET 1 MAAND VOOR HET EINDE VAN HET ABONNEMENT IN HET BEZIT ZIJN VAN DE CLUB. NA ONTVANGST VAN DIT AANGETEKEND SCHRIJVEN WORDT DE DAAROPVOLGENDE MAAND AANGEREKEND ALS OPZEGMAAND.

10. DE MAANDELIJKSE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE VIA DOMICILIËRING VOOR DE KOMENDE MAAND WORDT IN HET BEGIN VAN DE BETREFFENDE MAAND AANGEVRAAGD. INDIEN DEZE BETALING VOOR GELIJK WELKE REDEN GEWEIGERD WORDT, MOET DE BETALING BIJ HET EERSTE BEZOEK VAN DE BETREFFENDE MAAND AAN DE BALIE GEBEUREN.

11. BIJ EEN AFWEZIGHEID OMWILLE VAN ZIEKTE  OF OMWILLE VAN EEN BUITENLANDSE VERPLAATSING VANWEGE PROFESSIONELE REDENEN, KAN HET LID EEN DOKTERSATTEST OF EEN ATTEST VAN DE WERKGEVER BINNENBRENGEN. HET ATTEST MOET DE CLUB BEREIKEN IN DE EERSTE 14 DAGEN VAN DE ONGESCHIKTHEID. DE PERIODE VAN AFWEZIGHEID WORDT VERLENGD WANNEER HET ABONNEMENT VERLOPEN IS. DIT MOET EEN PERIODE VAN MINIMUM 14 OPEENVOLGENDE DAGEN ZIJN. IN HET GEVAL VAN BETALING VIA DOMICILIËRING, WORDT EEN PRO-RATA OPGESTELD VOOR DE KOMENDE PERIODE. GEDURENDE DE PERIODE VAN HET ATTEST ZAL ER GEEN TOEGANG MOGELIJK ZIJN TOT DE CLUB.

12. LEDEN ONDER 18 JAAR VALLEN ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HUN OUDERS OF VOOGD.

13. KINDEREN ONDER DE 15 JAAR KUNNEN GEEN LID ZIJN ZONDER DAT 1 VAN DE OUDERS, VOOGD OF GROOTOUDERS LID ZIJN. DEZE PERSONEN MOETEN IN DE CLUB AANWEZIG ZIJN WANNEER HET KIND DE ACTIVITEITEN VOLGT.

14. PERSONEN ONDER DE 16 JAAR DIENEN DE REGLEMENTEN EN VOORWAARDEN VAN DE RECHTBANKEN, ZOALS OPGENOMEN IN DE ALCOHOLLICENTIE VAN DE CLUB, NA TE LEVEN.

15. LEDEN MOETEN IN EN ROND DE CLUB EERBIEDIG MET ELKAAR OMGAAN EN GEEN BELEDIGENDE OF LASTERLIJKE TAAL GEBRUIKEN.

16. HET IS VERBODEN TE ROKEN IN DE CLUB.

17. HET DRAGEN VAN RELIGIEUZE TEKENEN IS VERBODEN.

18. HET IS TEN STRENGSTE AF TE RADEN VOORWERPEN ONBEHEERD ACHTER TE LATEN IN HET HELE GEBOUW.

19. DE CLUB VERWERPT ELKE VERANTWOORDELIJKHEID BIJ VERLIES VAN GELD OF PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN VAN LEDEN OF GENODIGDEN. DE CLUB IS DAARNAAST NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ELK VERLIES OF SCHADE AANGEBRACHT AAN DE WAGENS VAN DE LEDEN OF GENODIGDEN DIE OP HET GRONDGEBIED VAN DE CLUB GEPARKEERD STAAN.

20. LEDEN MOETEN HUN WAGEN PARKEREN IN DE DAARVOOR VOORZIENE PARKEERPLAATSEN. ONRECHTMATIG GEPARKEERDE WAGENS ZULLEN WORDEN VERWIJDERD.

21. DE LEDEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN EIGENDOMMEN EN EERBIEDIGEN ALLE REGELS EN REGLEMENTEN VAN DE CLUB. HET LIDMAATSCHAP VAN HET LID KAN WORDEN GESCHORST OF INGETROKKEN INDIEN HET GEDRAG VAN HET LID ONREDELIJK IS OF NIET OVEREENSTEMD MET DE REGELS EN REGLEMENTEN VAN DE CLUB.

22. DE DIRECTIE HOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE TOEGANG TE WEIGEREN, DAN WEL TE ONTZEGGEN AAN BEPAALDE BEZOEKERS/LEDEN.

23. ELK LID AANVAARDT DEEL TE NEMEN AAN DE CLUBACTIVITEITEN OP EIGEN RISICO. BIJ AFWEZIGHEID EN/OF NALATIGHEID VAN DE CLUB, DE BEGELEIDERS, BEDIENDEN OF ANDERE TUSSENPERSONEN, AANVAARDT HET LID DEZE NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR DE OPGELOPEN SCHADE. DEZE SCHADE IS NIET BEPERKT TOT LETSELS, MAAR OOK TOT OVERLIJDEN TEN GEVOLGE VAN DE ACTIVITEITEN VERRICHT IN DE CLUB.

24. DE CLUB BEHOUDT ZICH HET RECHT OM 5 KEER PER JAAR ÉÉN OF MEERDERE DELEN VAN DE CLUB TE GEBRUIKEN VOOR SPECIALE EVENEMENTEN. DE GEBRUIKTE DELEN ZIJN DAN NIET BESCHIKBAAR VOOR LEDEN.

TENNIS, PICKLEBALL & PADEL:

1. DE TERREINEN WORDEN ENKEL BETREDEN DOOR SPELERS.

2. DE TERREINEN KUNNEN GEBRUIKT WORDEN DOOR DE LEDEN OF PERSONEN DIE AAN DE BALIE EEN BEURT AANKOPEN.

3. RESERVERINGEN GEBEUREN VIA DE WEBSITE OF VIA DE THERMAE SPORTS CLUB APP.

4. MEN KAN VANAF 1 WEEK OP VOORHAND EEN TERREIN RESERVEREN.

5. TENNIS: INDIEN MEN ENKEL SPEELT, IS HET NOODZAKELIJK 2 NAMEN OP TE GEVEN. IN HET GEVAL VAN DUBBEL SPEL, IS HET NOODZAKELIJK 4 NAMEN OP TE GEVEN.PADEL & PICKLEBALL:HET IS NOODZAKELIJK OM ALTIJD 4 NAMEN OP TE GEVEN, ZO NIET KAN JE ENKEL RESERVEREN VIA DE BALIE.

6. SPEELT MEN ENKEL, IS HET NIET MOGELIJK 2 TERREINEN, NA ELKAAR, TE RESERVEREN. IS ER NA HET GERESERVEERDE UUR NOG EEN TERREIN VRIJ, MAG MEN WEL EEN TWEEDE TERREIN BOEKEN. HIERVOOR MOET MEN EERST LANGS DE BALIE KOMEN EN ZICH MELDEN.

7. SPEELT MEN DUBBEL IS HET WEL MOGELIJK 2 TERREINEN, NA ELKAAR, TE RESERVEREN. MEN DIENT DAN OOK 4 NAMEN OP TE GEVEN.

8. INDIEN MEN EEN TERREIN WENST TE ANNULEREN MOET DIT OP VOORHAND GEBEUREN (TEN MINSTE 2 UUR VOOR DE START VAN DE LES).

9. INDIEN HET LID NA 15 MINUTEN NOG NIET OP HET GERESERVEERDE TERREIN AANWEZIG IS, HEEFT DE CLUB HET RECHT HET TERREIN AAN EEN ANDER LID TER BESCHIKKING TE STELLEN.

10. PRIVELESSEN WORDEN OVEREENGEKOMEN VIA DE LERAAR. AAN DE BALIE DIENT MEN DE HUUR VAN HET PLEIN TE BETALEN. IN GEVAL VAN ANNULATIE ZONDER MEDISCH ATTEST ZAL ER EEN TOELAGE AANGEREKEND WORDEN: VOOR 48U GEEN, VOOR 24U 50% EN MINDER DAN 24U 100%. ER IS GEEN TERUGBETALING VOORZIEN BIJ HET ANNULEREN VAN EEN PRIVÉLES.

11. HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN PRIVELESSEN TE GEVEN ZONDER TOESTEMMING VAN DE CLUB.

12. DE CLUB HEEFT HET RECHT TERREINEN VOOR TE BEHOUDEN VOOR TORNOOIEN EN ANDERE SOCIALE ACTIVITEITEN.

13. TENNISHAL, TENNIS-  PICKLEBALL- EN PADELTERREINEN:
a) LEDEN DIENEN STEEDS GEPAST SCHOEISEL, MET PROPERE ZOOL, TE DRAGEN. DUS EEN VLAKKE ZOOL, ZONDER GRAVEL.
b) TENNISSERS MOGEN NOOIT RECHTSTREEKS VAN DE BUITENTERREINEN NAAR DE TENNISHAL.
c) DE TERREINEN MOETEN NA ELK TENNISUUR GEVEEGD WORDEN MET HET DAARVOOR VOORZIENE SLEEPNET.
d) FRISDRANKEN, ETEN EN ROKEN ZIJN VERBODEN OP DE TERREINEN.

FITNESS:

1. DE FITNESSRUIMTE EN ZALEN VAN COLLECTIEVE LESSEN ZIJN NIET TOEGANKELIJK ONDER DE 15 JAAR TENZIJ MET EEN MEDISCH ATTEST EN EEN AANGEPAST ABONNEMENT.

2. HET UURSCHEMA VAN DE COLLECTIEVE LESSEN IS ONDERHEVIG AAN VERANDERING. ELKE VERANDERING IS EEN BESLISSING VAN DE CLUB EN MOET NIET EXTRA GECOMMUNICEERD WORDEN.

3. DE LEDEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE CONTROLE VAN HUN PERSOONLIJKE CONDITIE TIJDENS DE ACTIVITEITEN, OPGENOMEN IN DE CLUB. BIJ HET VASTSTELLEN VAN ONGEWONE SYMPTOMEN MOET HET LID ONMIDDELLIJK: a. ZICH ONTHOUDEN VAN ELKE DEELNAME VAN ACTIVITEIT, TENZIJ ANDERS OPGEDRAGEN. b. EEN INSTRUCTEUR INFORMEREN OVER DE ERVAREN SYMPTOMEN.

4. ALLE NIEUWE LEDEN WORDEN STERK AANBEVOLEN EEN AFSPRAAK TE MAKEN MET DE FITNESSINSTRUCTORS TENEINDE EEN FITNESSANALYSE UIT TE VOEREN OM ZICH VERVOLGENS EEN PASSEND EN VEILIG TRAININGSSCHEMA VOOR TE LATEN SCHRIJVEN.
a) ER WORDT EEN SPECIFIEK TRAININGSSCHEMA OPGESTELD, GEBASEERD OP DE DOELSTELLINGEN EN DE INFORMATIE VERWORVEN VAN HET LID.
b) HET LID MOET DE FITNESSINSTRUCTORS VERWITTIGEN VAN LATERE WIJZIGINGEN VAN DE INFORMATIE DIE OORSPRONKELIJK WERD OPGEGEVEN.
c) IN BEPAALDE GEVALLEN KUNNEN DE FITNESSINSTRUCTORS BIJKOMENDE MEDISCHE INFORMATIE VEREISEN VAN DE HUISARTS VAN LEDEN, TENEINDE EEN VEILIG EN CORRECT TRAININGSSCHEMA TE KUNNEN VOORSTELLEN. IN DIT GEVAL ZAL HET LID DE KOSTEN DRAGEN VOOR HET BEKOMEN VAN DE VEREISTE, GESCHREVEN MEDISCHE INFORMATIE, AFKOMSTIG VAN DE ARTS.
d) HET TRAININGSSCHEMA IS ONTWORPEN OM GELEIDELIJK DE WERKLAST VAN HET HARTEN ADEMHALINGSSYSTEEM TE VERHOGEN. EVENWEL KAN DE REACTIE VAN HET HART-EN ADEMHALINGSSYSTEEM OP HET TRAININGSSCHEMA NIET MET VOLKOMEN NAUWKEURIGHEID VOORSPELD WORDEN. DE LEDEN AANVAARDEN DAT ER EEN RISICO BESTAAT VOOR ONGUNSTIGE RESULTATEN GEDURENDE, OF NA, HET TRAININGSSCHEMA.
e) HET TRAININGSSCHEMA OMVAT OEFENINGEN. DEZE OEFENINGEN KUNNEN WANDELEN, JOGGEN, FIETSEN, TRAPLOPEN, ROEIEN, AEROBICS EN KRACHTTRAINING OMVATTEN. HET PROGRAMMA IS SAMENGESTELD MET EEN GELEIDELIJKE VERHOGING VAN DE WERKLAST OP HET LICHAAM TENEINDE HET GLOBAAL FITNESSNIVEAU TE VERHOGEN.

5. HYGIÊNE EN NETHEID
a) IN HET FITNESSCENTRUM DIENT SPORTKLEDING EN SPORTSCHOEISEL GEDRAGEN TE WORDEN. HET SCHOEISEL MOET EEN PROPERE, NIET AFLATENDE ZOOL, BEVATTEN. HET IS OOK STRICT VERBODEN DE FITNESSRUIMTE TE BETREDEN IN SLIPPERS.
b) HET IS NIET TOEGESTAAN SPORTTASSEN MEE TE NEMEN IN DE TRAININGSRUIMTE.
c) HET IS NIET TOEGESTAAN TE TRAINEN MET ONTBLOOT BOVENLICHAAM OF OP BLOTE VOETEN TENZIJ IN SPECIFIEKE GROEPSLESSEN.
d). HET IS VERPLICHT EEN HANDDOEK TE GEBRUIKEN OP DE TRAININGSTOESTELLEN, DE MATTEN EN DE BANKEN. NA HET GEBRUIK VAN DE TOESTELLEN DIENEN DEZE AFGEKUIST TE WORDEN MET DE DAARVOOR VOORZIENE REINIGINGSPRODUCTEN BESCHIKBAAR IN DE ZAAL.

6. OPRUIMEN VAN HET MATERIAAL NA GEBRUIK
a) HET IS VERPLICHT HET GEBRUIKTE MATERIAAL NA GEBRUIK TERUG TE PLAATSEN AAN DE DAARVOOR BESTEMDE REKKEN.
b) PLAATS DE GEBRUIKTE DUMBELLS EN KETTLEBELLS TERUG OP HUN PLAATS GESORTEERD PER GEWICHT. 
c) LEG HET GEREEDSCHAP VOOR DE KABELBRUG IN DE DAARVOOR VOORZIENE BAKKEN.
d) VERHUIS GEEN MATERIAAL VAN DE BOVENVERDIEPING NAAR HET GELIJKVLOERS OF OMGEKEERD. DIT ZIJN APARTE ZONES. 
e)LEG HET OVERIGE GEBRUIKTE MATERIAAL (MEDECINE BALLEN, MATJES, REKKERS, SPRINGTOUWEN, HOEPELS, STEPJES, TUBES, STOKKEN, ....)  TERUG OP DE DAARVOOR BESTEMDE PLAATSEN.

7. GEBRUIK VAN TOESTELLEN
a) GEBRUIK DE TOESTELLEN VOOR DE OEFENING EN HET DOEL WAARVOOR ZE GEMAAKT ZIJN. KANTELEN OF VERPLAATSEN VAN TOESTELLEN IS NIET TOEGESTAAN.
b) BIJ TOESTELLEN MET EEN INGEBOUWDE STAPEL GEWICHTEN MOGEN GEEN EXTRA GEWICHTEN WORDEN TOEGEVOEGD. DE KABELS ZIJN HIER NIET OP VOORZIEN.
c) BLIJF NIET OP TOESTELLEN ZITTEN DIE JE NIET GEBRUIKT.
d) HET GEBRUIK VAN GEWICHTSKLEMMEN OP DE HALTERS IS VERPLICHT.
e) HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN VAN DE LOOPBANDEN AF TE SPRINGEN. DEZE MOETEN EERST VOLLEDIG TOT STILSTAND GEKOMEN ZIJN.
f) HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN DE INTENSITEIT VAN DE TOESTELLEN TE VERHOGEN WAAROP MEN ZELF NIET TRAINT.

8. RESPECT VOOR ANDERE LEDEN
a) GEBRUIK MAAR 1 TOESTEL TEGELIJKERTIJD. CIRCUIT OPSTELLINGEN DIE MEERDERE TOESTELLEN  BLOKKEREN ZIJN NIET TOEGELATEN.
b)BANKJES EN TOESTELLEN ZIJN GEEN OPSLAGRUIMTES. HOU JE SMARTPHONE, SLEUTELS, KOPTELEFOON, FLESSEN EN ANDER GERIEF BIJ JOU EN ZORG DAT ZE GEEN HINDER ZIJN VOOR ANDERE LEDEN.
c) ZORG DAT JE GEEN TOESTELLEN BLOKKEERT WANNEER JE TRAINT MET LOSSE GEWICHTEN, MATJES, BALLEN OF ANDER VERPLAATSBAAR MATERIAAL.
d) BELLEN OF SURFEN IN DE GYM? LIEVER NIET MAAR ZEKER NIET OP LUIDSPREKER.

GROEPSLESSEN:

1. AANTAL DEELNEMERSZIJN  BEPERKT AFHANKELIJK VAN DE LES.

2. RESERVEREN KAN 2 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE LES VIA DE WEBSITE OF DE THERMAE SPORTS CLUB APP.

3. INDIEN U NIET KAN KOMEN NAAR EEN LES WAARVOOR U GERESERVEERD HEEFT, DIENT U DE RESERVATIE TE ANNULEREN. DIT KAN TOT 15 MINUTEN VAN DE LES VIA SPORTS.THERMAE.COM OF VIA DE APP MYCLUBPLANNER. WIJ CONTROLEREN UW AANWEZIGHEID IN DE LESSEN OP BASIS VAN DE CHECK-INS AAN DE TURNIQUETS BIJ DE INGANG. OM ALS AANWEZIG GEREKEND TE WORDENMOET U BINNEN DE 3 UUR VOOR DE AANVANG VAN DE LES LANGS DE TOURNIQUETS AAN DE INGANG GEPASSERD ZIJN, EN MOET U UW VINGER, LIDKAART OF QR-CODE SCANNEN. GEWOON DOORWANDELEN TELT DUS NIET MEE;

4. NIET AANWEZIG ZONDER TE ANNULEREN, REKENEN WIJ ALS EEEN (1) OVERTREDING. BIJ DRIE OVERTREDINGEN BINNEN 1 MAAND, ZULLEN UW RECHTEN OM TE RESERVEREN VOOR GROEPSLESSEN VOOR EEN (1) WORDEN AFGEZET. BIJ HERHAALDELIJKE OVERTREDINGEN BEHOUDEN WE HET RECHT VOOR OM DE SANCTIES TE VERLENGEN.


KLEEDKAMERS:

1. HET IS VERBODEN OM MET SCHOENEN DE NATTE ZONE TE BETREDEN (DE ZONE MET LICHTGRIJZE COATING) ZOALS DOUCHES, WC, GANGEN, ZWEMBAD.

2. DE LEDEN WORDEN VERZOCHT ZICH AF TE DROGEN IN DE NATTE ZONE; DIT OM HET COMFORT EN DE VEILIGHEID VAN IEDEREEN IN DE DROGE ZONE (GRIJZE BETEGELING) TE RESPECTEREN.

WELLNESS:

1. HET GEBRUIK VAN BADHANDDOEKEN EN HET DRAGEN VAN EEN BADPAK ZIJN VERPLICHT. IN ONZE WELLNESS IS ENKEL EEN ZWEMBROEK TOEGELATEN VOOR HEREN. ZWEMSHORTS OF ONDERGOED ZIJN VERBODEN.

2. OM AAN DE LEDEN DE GELEGENHEID TE GEVEN ZICH TE ONTSPANNEN, GELDEN STILTE EN DISCRETIE.

3. DE SAUNA’S ZIJN GEMENGD. HET DRAGEN VAN EEN BADKLEDIJ EN HET GEBRUIK VAN EEN BADHANDDOEK ZIJN VERPLICHT.

4. DE HAMAM IS GEMENGD. HET DRAGEN VAN BADKLEDIJ IS VERPLICHT, GEEN HANDDOEK.

5. HET IS VERBODEN OM WATER OF EENDER WELK ANDER PRODUCT TE GIETEN OP DE OVENS VAN DE SAUNA’S.

6. DOUCHEN IS VERPLICHT VOOR EN NA GEBRUIK VAN SAUNA EN HAMAM.

7. HET ZWEMBAD HEEFT EEN CONSTANTE DIEPTE VAN 1,30M. HET WORDT BEHANDELD MET PH-CHLOOR EN UV-LAMPEN (DIT OM HET GEBRUIK VAN CHLOOR TE VERMINDEREN) HET WORDT VERWARMD OP +/-30C°.

8. HET IS VERBODEN IN HET ZWEMBAD TE SPRINGEN OF TE DUIKEN.

9. DRANK EN VOEDSEL ZIJN NIET TOEGELATEN.

10. DOUCHEN IS VERPLICHT VOORALEER MEN HET ZWEMBAD BETREEDT.

11. IN GEVAL VAN GEBRUIK VAN HET SANITAIR, MOET MEN OPNIEUW EEN DOUCHE NEMEN VOORALEER MEN HET ZWEMBAD BETREEDT.

12. DE DOORGANG VIA HET VOETBAD IS VERPLICHT.

13. BALSPELEN ZIJN NIET TOEGELATEN.

14. KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR MOETEN ALTIJD BEGELEID WORDEN DOOR EEN VAN DE OUDERS OF VOOGD.

15. KINDEREN JONGER DAN 15 JAAR KRIJGEN ENKEL TOEGANG TOT HET ZWEMBAD OP WOENSDAG TUSSEN 12U EN 18U EN OP ZA/ZO VAN 9U TOT 18U. TIJDENS SCHOOLVAKANTIES EVENEENS OP MA/WOE/VR VAN 12U TOT 18U.

16. ZWEMMEN IS NIET TOEGELATEN TIJDENS DE AQUAGYMLESSEN.

HET REGLEMENT KAN TEN ALLEN TIJDEN AANGEPAST WORDEN, DE LAATSTE VERSIE IS BESCHIKBAAR OP WWW.THERMAE.COM.